Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Persberichten

Persbericht jaarverslag 2023

Persbericht Jaarverslag Centrum IKO 2023 Hilversum, 2 april 2024 Minder kinderontvoeringen in 2023 Voor het eerst in vier jaar tijd is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Dit blijkt uit het jaarverslag van Centrum IKO over 2023. “Een positieve ontwikkeling, aangezien elke ontvoering een ingrijpende gebeurtenis is voor het kind en zijn omgeving”, aldus directeur Coşkun Çörüz. Het aantal kinderontvoeringen is gedaald van 292 kinderen in 2022 naar 260 in 2023. Dit komt neer op een daling van 11%. Het Centrum verklaart de daling van het aantal ontvoerde kinder…

Deze zomervakantie 50 kinderen ontvoerd

Vakantie is een feest voor kinderen. “Dag juf, dag meester, dag klasgenoten, tot na de zomer”. Op vakantie gaan met je vader of moeder en dan plotseling niet meer terugkeren. Het overkwam deze zomer 50 kinderen, die deze zomer door een van ouders werden ontvoerd. Van deze kinderen zijn 41 kinderen leerplichtig. Van de 50 kinderen zijn er 43 kinderen onder de 13 jaar oud, waarvan 9 kinderen 4 jaar of jonger. Er zijn 37 kinderen ontvoerd vanuit Nederland naar het buitenland en 13 kinderen naar Nederland. Van de 37 uit Nederland ontvoerde kinderen werden 17 kinderen naar een ander EU-land ontvoerd en 20 kinderen naar een land buiten de EU (waarvan 2 naar het Verenigd Koninkrijk). In 60% van de gevallen was de moeder de ontvoerende ouder. Opvallend deze zomer was het feit dat Corona door ouders veel werd gebruikt/misbruikt om al dan niet toestemming te geven aan de ouder die met het kind op vakantie wilde gaan. In de zomer 2020 werden er 34 kinderen ontvoerd, dat was het laagste aantal sinds 5 jaar en had mede te maken met de reisbeperkingen in verband met de Covid-19 pandemie. Directeur dhr. C. Çörüz: “Als Centrum Internationale Kinderontvoering vragen wij aandacht voor het feit dat goed ouderschap na scheiding niet eindigt. Een kind heeft recht op goed contact met beide ouders. Maak afspraken, gun elkaar vakanties met de kinderen. Gebruik vakanties niet om je kind te ontvoeren en misbruik het ouderlijk gezag niet om je kind vakanties te ontzeggen.”

Kinderontvoeringen in 2020 ondanks Corona-reisbeperkingen niet afgenomen

De dalende trend van de afgelopen drie jaar in het aantal kinderontvoeringen werd in 2020 niet verder doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is in 2020 licht toegenomen naar 224 kinderen ten opzichte van 207 kinderen in 2019. De internationale reisbeperkingen als gevolg van de Covid-19 pandemie hielden kinderontvoeringen niet tegen. Het coronavirus en de genomen maatregelen speelden in verschillende kinderontvoeringszaken zelfs een cruciale rol.Het aantal zaken waarin sprake was van een dreigende kinderontvoering is wel verder gedaald. In 2019 waren er 397 kinderen betrokken bij een dreigend…

Deze zomervakantie 34 kinderen ontvoerd

Deze zomer (juni, juli en augustus) zijn 34 kinderen ontvoerd, waarvan 27 kinderen vanuit Nederland en 7 kinderen naar Nederland. Het gaat om het laagst aantal ontvoerde kinderen in de zomervakantie in de afgelopen vijf jaar. De meeste ontvoeringen vanuit Nederland waren naar Duitsland en Polen. Ouders gebruikten de zomervakantie vaak als excuus om naar het buitenland te gaan, om vervolgens niet meer terug te keren. Bovendien wilde in een paar situaties het kind zelf niet meer terug naar Nederland na een vakantie bij de andere ouder in het buitenland.   Een plotseling vertrek naar een ander…

Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Vorig jaar heeft het Centrum bericht dat het aantal zomerontvoeringen in 2018 licht was verminderd. Deze trend heeft doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018. Dit is een daling van 23%. Ook het aantal kinderen betrokken bij een dreiging om ontvoerd te worden is afgenomen: van 488 in 2017 naar 287 in 2018. “Kinderontvoering blijft een diepingrijpende gebeurtenis”, aldus directeur dhr. C. Çörüz. “Toch is de daling een positieve ontwikkeling. Inzetten…

Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!

Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om kinderontvoeringen te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee of deze toestemming er is. Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de Marechaussee nader onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag en kan u veel tijd kosten. Door deze vertraging loopt u het risico uw vlucht te missen. De Marechaussee is extra alert op kinderontvoeringen en besteedt volgens de Schengengrenscode bijzondere aandacht aan minderjarigen die naar het buitenland gaan. Niet elk kind dat…

Minder kinderontvoeringen deze zomer

Voor het eerst ziet het Centrum een lichte daling in de zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland. Deze kinderen worden door één van hun ouders gedwongen zonder afscheid van school en vriendjes in een onbekende omgeving een nieuw leven op te bouwen. Om dit leed voor kinderen te voorkomen heeft het Centrum IKO geïnvesteerd om de informatie over toestemming voor vakantie voor ouders en professionals beter toegankelijk te maken. Ruim honderdduizend unieke bezoekers hebben in de zomer deze informatie en he…

Internationale vechtscheidingen leiden tot meer kinderontvoeringen

In de samenleving en in de politiek is steeds meer aandacht voor de nadelige effecten van een scheiding voor een kind. Bij een internationale scheiding zijn de gevolgen voor het kind nog groter, zeker als een van de ouders beslist om naar het buitenland te verhuizen en het kind meeneemt zonder toestemming van de andere ouder. Een internationale vechtscheiding ziet het Centrum IKO steeds vaker, aldus directeur Coşkun Çörüz. Het aantal internationale kinderontvoeringen is toegenomen van 251 in 2016 naar 288 in 2017. 37 Kinderen meer betekent een stijging van 15%. Daarboven waren nog 448 kindere…

Kinderen dubbel slachtoffer bij kinderontvoering: te weinig communicatie en betrokkenheid

Uit een Europees onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen slachtoffer zijn van een ontvoerende ouder, maar dat er in het (gerechtelijk) traject een gebrek is aan betrokkenheid en informatie voor kinderen. Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) heeft de afgelopen twee jaren meegedaan aan een Europees onderzoek eWELL naar het welzijn van kinderen, die door een van hun ouders naar het buitenland zijn ontvoerd. Het onderzoek richt zich op de vraag welke factoren van invloed zijn op het welzijn van deze kinderen. Partners bij dit onderzoek zijn Missing Children Europe, Child Focus (Belg…

36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

De scholen zijn weer begonnen, maar voor 25 leerplichtige kinderen is dit niet het geval. Zij zijn na de zomervakantie niet teruggekeerd in de schoolbanken. Uit onderzoek van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) blijkt, dat ook dit jaar in totaal 36 kinderen na de vakantie niet zijn teruggekomen. Soms komen ouders er samen niet uit in welk land hun kinderen zullen opgroeien. De zomervakantie wordt dan gebruikt om een beslissing te forceren. Dat betekent een lege plek in een klas, een kind minder bij zwemles en een speler tekort in je voetbalelftal. De toename van ontvoeringen na…

Reizen met minderjarige kinderen: let op!

Voor reizen over de grens met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om internationale kinderontvoering te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee (KMar) of deze toestemming er is.Want niet elk kind dat de grens overgaat, gaat op vakantie. En eenmaal over de grens keert meer dan de helft van de ontvoerde kinderen niet meer terug. Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de KMar extra onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag. Dit kan niet aan de balie gedaan worden. U loopt dan het risico dat u uw vlucht mist en uw vakantie slecht beg…

Kinderontvoeringen en dreigingen gestegen

In 2016 zijn in totaal 251 ontvoerde kinderen gemeld bij het Centrum IKO. Dat zijn 14 kinderen meer dan in 2015. In 2016 waren 443 kinderen betrokken bij een dreiging, 68 meer kinderen dan in 2015. In 2015 rapporteerde het Centrum IKO nog een lichte daling in het aantal internationale kinderontvoeringen. Deze trend heeft zich niet doorgezet, integendeel: in 2016 is het aantal ontvoeringen en dreigingen fors gestegen. Deze cijfers geven niet het hele beeld. Internationale kinderontvoering blijft in de taboesfeer. De omgeving reageert vaak negatief als de buitenlandse partner na het stuklopen v…

Eerste kinderboek over internationale kinderontvoering

Het boek ‘Over de grens’ neemt de lezer mee in de wereld van een ontvoerd kind. Waar ga je als kind doorheen als je door een van je ouders wordt meegenomen naar het buitenland. En je andere ouder niets van deze verhuizing weet. Het leven van Luuk staat op z’n kop als hij na een vakantie in Nederland ineens niet meer teruggaat naar Spanje. Eerst lijkt de vakantie gewoon nog een beetje langer te duren, maar dan vraagt Luuk zich af of zijn moeder nog wel terug wil! Hij mist zijn vader, zijn hond Pepper en zijn leven in Spanje steeds meer. Terwijl zijn ouders druk zijn met ruziemaken, loopt Peppe…

34 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

In de zomervakantie zijn 34 kinderen ontvoerd vanuit Nederland. Het jongste kind is nul jaar en het oudste kind is 16 jaar. 25Van de ontvoerde kinderen zijn leerplichtig. Dit betekent dat 25 kinderen nog niet terug zijn in de klas bij hun klasgenootjes. In 2015 waren 25 kinderen ontvoerd in de zomervakantie en het jaar daarvoor 19 kinderen. Dit betekent dat het aantal ontvoerde kinderen in de zomervakantie dit jaar is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In twee derde van de internationale kinderontvoeringen die tijdens de afgelopen zomervakantie hebben plaatsgevonden, is de moederd…

Drie kwart van de internationaal ontvoerde kinderen keert niet terug

De Koninklijke Marechaussee heeft namens de Nederlandse overheid de taak om extra aandacht te besteden aan volwassenen die alleen reizen met minderjarige kinderen. Dat betekent dat de KMar bij twijfel of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s), nader onderzoek zal doen. Naar schatting wordt tijdens de vakantiepiek ongeveer 40 keer per dag een extra onderzoek gedaan. Zo’n onderzoek kost tijd. Deze reizigers lopen dan ook het risico hun vlucht te missen. Dit preventieve onderzoek is echter essentieel. Iedere werkdag wordt een kind internationaal ontvoerd van en naar Nederland, driekwart…

Toename vrouwelijke ontvoerders bij internationale kinderontvoeringen

"Een vechtscheiding is ernstig, maar internationale kinderontvoering is als het ware een vechtscheiding plus. De kinderen worden letterlijk meegenomen over de grens. Ons jaarverslag staat vol cijfers, maar elk getal symboliseert een kind dat betrokken is bij kinderontvoering. Dit is stil leed", aldus directeur mr. Coşkun Çörüz. In het jaarverslag van 2015 signaleert het Centrum IKO een stijging van het aantal ontvoerende moeders van 70% naar 80%. De achtergrond is vaak dat deze moeders de verzorgende ouders van het kind zijn en het kind meenemen na het verbreken van de relatie. Over het algem…

Erkenning houdt kinderontvoering niet tegen!

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) heeft een onderzoek laten doen naar de informatievoorziening met betrekking tot gezamenlijk ouderlijk gezag voor ongehuwde ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat gemeenten geen eenduidig beleid hebben en dat ongehuwde vaders daardoor achtergesteld worden. Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele ongehuwde vaders die contact opnemen met het Centrum IKO. Het Centrum IKO heeft geconstateerd dat ongehuwde vaders onvoldoende op de hoogte zijn van de totstandkoming van ouderlijk gezag. Ongehuwde vaders blijken vaak in de veronderstelling dat erkenni…

Iedere werkdag een kind ontvoerd

Uit het jaarverslag van het Centrum IKO van 2014 blijkt dat 170 internationale kinder-ontvoeringszaken zijn gemeld. Het ging hier om in totaal 247 kinderen, waarvan 70% door hun moeder is ontvoerd. Dit betekent dat bijna ieder werkdag een kind werd meegenomen naar het buitenland, of naar Nederland, zonder afscheid te kunnen nemen van de andere ouder, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes. De meeste kinderontvoeringen zijn naar Duitsland en België. Bijna 6.000 contacten zijn er in 2014 geweest met de juristen van het Centrum IKO. Ieder jaar blijken ouders, familieleden en professionals s…